Oppdrag for retten

IPR har 8 dyktige psykologer/psykologspesialister som jobber med sakkyndig arbeid for retten. Vi tar oppdrag fra hele landet og tilbyr:

• Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker oppnevnt etter de ulike mandatene i § 61 (mekling, veiledning og utredning).
• Fagkyndig meddommere i saker etter Lov om barn og foreldre, Lov om barneverntjenester, Lov om tvangsfullbyrdelseslov, Lov om psykisk helsevernlov og Lov om helse og omsorgstjenester.

Mange psykologer samlet på et sted letter og effektiviserer arbeidet med å engasjere sakkyndige
-Grundig opplæring, god kvalitetssikring og kunnskapsbasert tilnærming gir godt faglig arbeid

I forhold til utredninger arbeider IPR etter en modell hvor vi ønsker å ta hensyn til at dette er en belastende prosess for de som undersøkes og hvor vi legger spesiell vekt på at partene skal ha tilgang til vårt vurderingsgrunnlag ved utredninger. Dette innebærer at rapportene ikke bare inneholder vurderinger, men også de fakta vurderingen er basert på. På den måten ønsker vi å gjøre rapportene tilgjengelige for en kritisk gjennomgang fra både lek- og fagpersoner. I tillegg legger vi stor vekt på opplæring, veiledning og kvalitetssikring av det sakkyndige arbeidet.

Vi bestreber oss på å holde oss faglig og forskningsmessig oppdatert, og har særlig fokus på omsorgssvikt, rus, vold og overgrep. IPR er medlem av International society for prevention of child abuse and neglect (ISPCAN) og British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (BASPCAN). Alle de sakkyndige psykologene er medlem i Norsk psykologforening (NPF) og Foreningen for Sakkyndige Psykologer (FOSAP). IPR arrangerer også regionale FOSAP møter med fokus på faglig utvikling.

I tillegg til oppdrag etter barneloven har alle våre sakkyndige psykologer erfaring som utredere for barneverntjenesten. De aller fleste av våre sakkyndige psykologer har fullført eller går på 2-årig videreutdanning i Barnefaglig sakkyndig arbeid.

Vi har normalt 3 måneders behandlingstid pr. utredning. Vi klarer stort sett å ta på oss oppdrag etter § 61.1 med 3 ukers varsel før første saksforberedende møte.

Flere av våre psykologer har tilknytning til Trondheim, Oslo og Stavanger, slik at oppdrag kan gjennomføres her uten ekstrautgifter til overnatting.

Oppdragsgivere kan ta kontakt med oss for informasjon eller forespørsler på telefon 55 31 74 25 eller sende e-post HER