Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no copy 2

EFT - Videreutdanning for terapeuter, 1. år. Oppstart 6. november 2023

Bergen

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi tilbyr 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi for alle typer terapeuter.

Booking

Videreutdanning i EFT for terapeuter som arbeider klinisk - 1. år

Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Grunntanken bak metoden er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Videreutdanningen gir en opplæring i avansert empatisk kommunikasjon, emosjonelt aktiverende intervensjoner og fremming av sunne emosjonelle ressurser. Opplæringen veksler mellom tre ulike pedagogiske format; teoretisk presentasjon, praktisering av ferdigheter/intervensjoner, og å studere videomateriale.

Datoer:

1. Samling: 06.11.23 - 09.11.23
2. Samling: 04.03.24 - 07.03.24
3. Samling: 27.05.24 - 30.05.24

Klokkeslett: 09.00 - 16.00 alle dager
Lunsj:
kl. 12.00
By: Bergen
Adresse:
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Pris: 39.900,-

År 1 – Introduksjon til emosjonell endring i EFT
1.året på videreutdanning i EFT for terapeuter handler om å bli kjent med modellen og å lære seg grunnleggende ferdigheter for å jobbe med emosjonell endring. Det er særlig fokus på arbeid med klienter som presenterer symptomer på angst og depresjon.

Første samling – Introduksjon til EFT
Denne samlingen fokuserer på å gi deltakeren en oversikt over EFT som modell og å introdusere deltakeren til de to mest sentrale intervensjonene; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold, og hvordan de henger sammen med symptomer på angst og depresjon. Det er et mål at deltakeren skal forstå de ulike fasene i behandling og lære ideen om å følge markører basert på klientens emosjonelle prosess i timen. Det er i tillegg et mål at deltakeren, både som terapeut, klient og observatør, skal få erfare i praksis hvordan det er å jobbe med selvkritikk og uoppgjorte forhold.

Andre samling – Allianse, Empati og Terapeutisk tilstedeværelse
På denne samlingen vil det være fokus på de betingelsene som er nødvendige forutsetninger for emosjonelle endringsprosesser. Deltakeren vil lære mer om betydningen av alliansen i EFT og hvordan denne kan bygges gjennom bruk av empati, klargjøring av et felles mål og enighet om metode. I tillegg skal deltakeren få en innføring i kartlegging av klientens emosjonelle sår og emosjonelle stil og hvordan disse kan være med å informere terapeuten om målsetting og metode. Det er et mål at deltakeren skal kunne differensiere mellom ulike former for empati, forstå de grunnleggende Rogerianske betingelsene, og kunne kartlegge emosjonelle sår og emosjonell stil hos klienten. I tillegg vil det være repetisjon og fordypning i praktisering av selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold.

Tredje samling – Kasusformulering og Fokusering
På denne samlingen er hovedfokuset på at deltakeren skal kunne forstå, identifisere og endre emosjonelle kjerneskjema knyttet til temaene identitet og tilknytning. Dette innebærer at deltakeren får en fordypning i de emosjonelle prosessene i intervensjonene selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold. I tillegg vil deltakeren bli introdusert for terapeutisk arbeid knyttet til markørene uklar sansning, selvavbrytelse, angstsplitt og lindring av selvet. OBS: Omformulere det som presenteres som karakterologiske problem til prosesser.Video og veiledning
Veiledningen som er integrert i samlingene er basert på videoveiledning av deltakernes terapeutiske arbeid. Deltakerne må i løpet av utdanningen ha med seg minimum én terapivideo. Videoveiledningen skjer i gruppeformat eller i storgruppen.

Egenerfaring
Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper på maks 6 personer. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.


Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Frister og avmelding

Påmeldingsfrist er fredag 20. oktober 2023 og påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Har du fått påvist Covid 19 under eller rett etter samling, må du ta kontakt med kursavdelingen så raskt som mulig, slik at vi kan få informert de andre deltakerne på utdannelsen.
Er du blitt satt i karantene grunnet covid 19, så tar du direkte kontakt med oss så snart som mulig – kurs@ipr.no.

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Vi er i prosess med å oppdatere oppsettet vårt og at det derfor kan komme små revisjoner i tema og rekkefølge før samlingens oppstart.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding her


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

“EFT føles som å komme hjem etter å ha vært innom flere ulike terapeutiske retninger. Foreleserne er gode eksempler på grunnholdningen i EFT; åpne, varme, empatiske og ikke-dømmende, - samtidig som deres kunnskap og kompetanse gir noe å strekke seg etter.”

“Grundig og forståelig innføring i EFT som metode. Kursholdere opplevdes kunnskapsrike og fleksible i sin fremstilling av teori, og kunne vise frem i praksis hvordan modellen kan anvendes i praksis. Det ble en trygg atmosfære som gjorde det lettere å by på seg selv i rollespill, både som pasient og terapeut.”

“I denne etterutdanningen har du anledning til å vokse som terapeut og menneske. Og kanskje får du grått noen viktige tårer.”

“Videreutdanningen god faglig innføring, samtidig som det er praksisnært og gir gode forutsetninger for å kunne bruke det i videre arbeid.”

“Selv uten bakgrunn som klinisk psykolog opplever jeg IPR sitt kurs som tilgjengelig og svært nyttig. Det er god blanding av praktiske øvelser og gode leksjoner. Kurset har gitt meg tryggheten jeg trengte for å bruke emosjonsfokuserte metoder i praksis”

“Utrolig kunnskapsrike og dyktige kursholdere. De har en fantastisk formidlingsevne som gjør det interessant. Det er urolig interessant å lære EFT. Det er utrolig nyttig og jeg erfarer det gir god effekt.”

“Anbefaler kurset på det sterkeste"

“Motiverende opplevelsesbasert undervisning med mye øving og godt faglig fellesskap”

“EFT-utdanningen gir meg så mange verktøy og trygghet i rollen som terapeut!”