Salgsbetingelser

Avtalevilkår ved kjøp av kurs i regi av Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo og Bergen på ipr.no

Innledning

Salgsbetingelsene gjelder for salg av kurs på www.ipr.no. Kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av b.la. Avtaleloven, Personopplysningsloven, Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettloven og E-handelsloven.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Parter

Ved kjøp av kurs inngår kjøper avtale med enten IPR Oslo eller IPR Bergen. Hvem kjøper inngår avtale med vil stå på det aktuelle kurset, og må godkjennes av kjøper ved påmelding. Under finner du utdypende informasjon om hvem vi definerer som selger og kjøper.

Selger er: Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo AS. Besøksadresse: Tollbugata 32. Postadresse: 0157 Oslo. Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 919 284 277. Telefonnummer: +47 22 25 55 50. E-post: oslo@ipr.no, og blir i det følgende benevnt som “vi”, “oss” eller “selger”.

Eller:

Selger er: Institutt for Psykologisk Rådgivning AS. Besøksadresse: Christian Michelsensgate 4.
Postadresse: 5012 Bergen. Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 940 433
649.Telefonnummer: +47 55 21 74 25. E-post: kurs@ipr.no, og blir i det følgende benevnt som “vi”,
“oss” eller “selger”.

Kjøperen er den virksomheten eller privatpersonen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som “kjøper”,“kjøperen”, “deltaker” eller “deltakeren”.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss, så fremt det ikke fremkommer noe annet i beskrivelsen av kurset. Viser til punkt 18. Rutiner for avmelding og angrerett.


4
. Personvernerklæring

Institutt for Psykologisk Rådgivning behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Du kan lese mer om våre personvernregler her: https://ipr.pameldingssystem.no/auto/1/Personvernerklaering-IPR%20Bergen%20og%20Oslo%20oppdatert%2028.06.23.pdf

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med påmelding og gjennomføring av kurset, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlover og retningslinjer.


5. Avtaleinngåelse / kjøp

Disse avtalevilkårene utgjør sammen med bestillingen av kurs, bekreftet gjennom en påmeldingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpet er bindende for begge parter når kjøpet er gjennomført på ipr.no sine sider. Kjøpet bekreftes med en påmeldingsbekreftelse til den e-postadressen som er oppgitt av kjøper i kjøpsprosessen.

Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i personvernerklæringen og våre kjøpsbetingelser generelt inklusive avbestillingsvilkår og angrerett.

Kjøper/bestiller betaler for det antall kurspåmeldinger som legges inn ved bestilling. Kursavgift refunderes ikke selv om en eller flere deltakere av ulike årsaker ikke kan delta. Se for øvrig mer om avmelding og fravær på kurs i eget avsnitt.


6. Priser

Utdannings- og kursinformasjon: Informasjon om utdanningen eller kurset finner du i sin helhet på våre hjemmesider https://www.ipr.no/kurs-og-utdanning. Lenke til informasjon om den aktuelle aktiviteten finner du øverst på påmeldingssiden.

Priser: Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive merverdiavgift. Ved faktura påløper et administrasjonsgebyr på 89,- NOK.

Forbehold: Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.


7
. Betaling

Betaling ved kort: Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt i vår påmeldingsportal.

Kortinformasjon: Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av NetAxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. NetAxept er levert av Nets. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

7.1 Utdanning med fakturabetaling

Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding. Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på det kurset/utdanningen du er påmeldt. Er du påmeldt en modul, må faktura betales innen kursstart på denne modulen. Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr. samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.

Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

7.2 Webinarer med fakturabetaling

Vi tilbyr fakturabetaling på våre webinarer dersom ikke annet fremkommer i kursbeskrivelsen. Ta kontakt med oslo@ipr.no dersom du ønsker å betale med faktura. Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding. Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på det kurset/webinaret du er påmeldt, dersom ikke annet er avtalt med selger.

Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

8. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har benyttet seg av tjenesten / deltar på et kurs eller arrangementet. Dato for kurs og arrangementer vil fremkomme på påmeldingssidene.

Følgende vilkår gjelder for deltagelse på kurs og arrangementer i regi av IPR / NIEFT:

  • Påmelding og betaling gjøres via kjøpers påmeldingssystem: https://www.pameldingssystem.no/ hvis ikke annet fremkommer i kursbeskrivelsen. Deltagere får en påmeldingsbekreftelse per e-post etter påmelding. Ta vare på e-posten som bekreftelse for påmelding.
  • Deltagere plikter å gjøre seg kjent med vilkår for deltagelse og beskrivelsene til hvert kurs/utdanning/arrangement. Ved kjøp av våre tjenester anser vi at du har akseptert våre vilkår tilknyttet deltagelse på kurs/arrangement.
  • Kjøper er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger og informere om særlige hensyn for deltagelse på kurs og arrangementer (som spesielle behov, allergier, o.l.).
  • Selger understreker at deltagelse på kurs/utdanning/arrangementer skjer på deltagernes eget ansvar. Selger påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene.

9. Påmeldingsbekreftelse

Ved kjøp/bestilling vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din oppgitte e-postadresse. Vi anbefaler at du kontrollerer denne for eventuelle feil. Ved feil, ta kontakt med oss så snart som mulig via oslo@ipr.no eller kurs@ipr.no.

10. Konfidensialitet og opphavsrett

Deltakerne forplikter seg til å opprettholde konfidensialiteten rundt informasjon og materiell som deles i løpet av kurset. Opphavsretten til kursmateriell og andre materialer tilhører Institutt for Psykologisk Rådgivning og skal ikke reproduseres, distribueres eller deles uten skriftlig tillatelse.

11. Force majeure

Institutt for Psykologisk Rådgivning kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, avlysninger eller endringer som skyldes uforutsette omstendigheter utenfor deres kontroll. Hendelser som er å betrakte som Force Majeure er krig, naturkatastrofer, brann, streik, epidemi, pandemi (som covid-19), politiske uroligheter eller andre lignende hendelser.

IPR skal umiddelbart ved slike situasjoner varsle skriftlig om Force Majeure og om konsekvensene dette kan medføre. Sørg for at dine registrerte kontaktopplysninger er korrekte og i bruk herunder adresse, epost, telefon etc.

12. Tap av eiendeler

Vi er ikke erstatningspliktig for tyveri eller tap av personlige effekter, penger eller verdisaker i forbindelse med kurs og/eller utdanning.


13. Endringer i kurset

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kurset herunder kursinnholdet, kursplanen og kurslokalet dersom dette er mer formålstjenlig og praktisk, eller nødvendig for gjennomføringen av kurset. Dette kan være endringer med bakgrunn i ny kunnskap og erfaring, kontraktsmessige forhold til tredjepart og andre administrative forhold.

Selger forbeholder oss retten til å endre datoer på kurs eller samlinger. Dersom datoene endres, gir vi beskjed om dette så snart som mulig. I tilfeller hvor endring av dato medfører vesentlige ekstrakostnader for kjøper, eller gir annen vesentlig ulempe, vil selger se på aktuelle løsninger i samråd med kjøper. Selger er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs.

Selger kan endre kursleder og instruktører uten forutgående varsel. Dette anses ikke som vesentlig ulempe. Dette kan skje ved hendelser som sykdom, skade, ulykke eller andre forhold hos kursleder eller selskapet. Selger plikter under slike situasjoner å tilrettelegge eller skaffe en erstatning/vikar så snart som praktisk mulig.

14. Endringer av fysiske kurs/utdanninger grunnet pandemi

Selger forsøker etter beste evne å ivareta kjøpers interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 vil alle våre videreutdanninger bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs ved online gjennomføring, som fysisk.

15. Avlysning av kurset

Selger forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det kommer uforutsette hendelser i veien for gjennomføringen. Dette kan for eksempel være;

  • for lavt antall påmeldte til kurset,
  • langvarig sykdom hos nøkkelpersonell,
  • eller andre relevante uforutsette ting som kan påvirke kvaliteten på kurset.

Ved slike tilfeller vil kursdeltaker få refundert eventuell innbetalt påmeldingsavgift, materiell- og kursavgift eller mulighet til å ta igjen tilsvarende kurs ved senere anledning. Selger kan ikke ta ansvar for andre personlige kostnader kursdeltaker måtte ha hatt.

16. Endringer i salgsbetingelser

Selger forbeholder seg retten til å endre salgsbetingelsene og informere deltakerne om eventuelle endringer i god tid før kursstart. Deltakerne anses å ha akseptert de oppdaterte salgsbetingelsene ved fortsatt deltakelse på kurset. Selger kan ikke gjøre endringer i salgsbetingelsene som påvirker ditt kundeforhold negativt uten at vi har ditt samtykke. Unntak fra dette er ved eventuelle endringer i Norges lovverk.

17. Fravær

17.1 Fravær på spesialisering for Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi


Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær. For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen. For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen. Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon på spesialisering i psykoterapi emosjonsfokusert terapi:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge kullet sitt gjennom hele modulen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart. Vi følger Norsk psykologforening sine retningslinjer ved fravær grunnet fødselspermisjon/foreldrepermisjon. Les mer her: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/regler-for-av-paamelding-og-fravaer

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no eller oslo@ipr.no.

17.2 Fravær på våre utdanninger

Med våre utdanninger menes “Videreutdanning i EFT 1. år”, Videreutdanning i EFT 2. år”, “1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre”, “1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)”. Følgende fraværsregler gjelder på disse utdanningene dersom ikke annet fremkommer i kursbeskrivelsen:

Fraværsgrensen på videreutdanningen er 20%. Er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent. Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.

Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon på våre utdanninger:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no eller oslo@ipr.no.

17.3 Fraværsregler for andre kurs utover nevnte kurs/utdanninger i punkt 16.1 og 16.2


Følgende fraværsregler gjelder for andre kurs/arrangementer/utdanninger som ikke er nevnt overfor i punkt 16.1 og 16.2 dersom ikke annet forekommer i kursbeskrivelsen:

Ved fravær på kurs/arrangementer aksepteres sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som gyldig fravær. Ved gyldig fravær, vil selger være behjelpelig med å melde kjøper på et tilsvarende kurs ved IPR/NIEFT hvor kjøper kan ta igjen det de mangler. Dersom kjøper har gyldig fravær og kurset ikke blir satt opp flere ganger, vil kjøper få refundert kursavgiften.

Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av selger, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift, og må også betale full kursavgift for å ta igjen det samme kurset/arrangementet/utdanning.

18. Rutiner for avmelding og angrerett


Påmelding på alle våre kurs er bindende dersom ikke annen informasjon forekommer i kursbeskrivelsen. Vi gjør oppmerksom på at vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.

Avmeldingsregler utover dette er som følge:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Dersom du ønsker å melde deg av kurset, ber vi deg ta kontakt på oslo@ipr.no eller kurs@ipr.no.

19. Salgsbetingelser for NIEFT-medlemskap

19.1 Hvem kan bli NIEFT-medlem og hva innebærer medlemskapet

Medlemskap i NIEFT er kun for de som går på eller har gjennomført en av våre fire videreutdanninger og gir først og fremst mulighet til å stå oppført på listen over terapeuter med videreutdanning i EFT på IPR sin nettside. I tillegg vil alle medlemmer bli holdt oppdatert på kurs/arrangementer og lignende i EFT-miljøet. NIEFT-medlemmer får rabatt på flere av våre webinarer, større kurs og konferanser.

Ønsker du å stå oppført med navn og kontaktinformasjon på hjemmesiden til IPR, er du selv ansvarlig for at denne er oppdatert. Send e-post til kurs@ipr.no dersom informasjonen skal oppdateres eller endres.


19.2 Medlemskapsavgift

Fra og med 01.01.23 vil årsavgift for nye medlemmer bli satt til 900,-. NIEFT-medlemmer som fortsetter sitt medlemskap til nytt år betaler en årsavgift på 500,-. Melder du deg ut og ønsker deretter å opprette medlemskap på nytt, må du igjen betale 900,- for ditt NIEFT-medlemskap det første året. Faktura for medlemskap sendes ut én gang i året, i løpet av første kvartal.


19.3 Avmelding

Avmelding må skje skriftlig av kjøper. Ved avmelding, send e-post til oslo@ipr.no eller kurs@ipr.no.

20. Konfliktløsning

Eventuelle uenigheter eller konflikter skal forsøkes løst gjennom dialog og forhandlinger mellom deltakerne og Institutt for Psykologisk Rådgivning. Hvis enighet ikke oppnås, kan saken bringes inn for relevante myndigheter i henhold til gjeldende lover og regler.