Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi går ut på at mange av våre følelser, tanker, ønsker og indre konflikter ikke er oss bevisst. Ubevisste prosesser kan påvirke oss og skape symptomer og problemer i livet. Derfor jobber man med å bli mer bevisst og få større innsikt i sine indre prosesser og forstå oss selv bedre.

I psykodynamisk teori tenker man at symptomer vi opplever (som angst, nedstemthet, søvnvansker o.l.) eller vansker i relasjoner, er et resultat av underliggende ubevisste konflikter, skamfulle følelser og ønsker, eller ubearbeidede opplevelser fra tidligere relasjoner.

Slike ubevisste prosesser kan være vanskelig å få tak i. Terapien og samarbeidet med psykologen dreier seg blant annet om å å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner. Dette innebærer også å bli mer bevisst hvordan man unngår eller beskytter seg mot skamfulle, skremmende eller smertefulle tanker, følelser og opplevelser.

Disse beskyttelsesstrategiene var kanskje helt nødvendige og hensiktsmessige en annen gang i livet vårt, men byr nå på problemer for oss. Ved å forstå seg selv og sine opplevelser vil det bli mulig å kjenne seg tryggere i seg selv og håndtere utfordringer på en bedre måte.

Psykodynamisk terapi kan være nyttig hvis du generelt ønsker å forstå deg selv og dine relasjoner bedre, endre uhensiktsmessige mønstre, samt se tydeligere sammenhenger med tidligere erfaringer og hvordan disse påvirker deg i dag. Denne terapiformen passer særlig hvis man har diffuse eller sammensatte problemer, trenger å bearbeide vanskelige opplevelser og ønsker et lengre terapiforløp.

Hos oss bruker mange av psykologene psykodynamisk teori som en grunnleggende forståelse for terapi, men kombinerer denne måten å tenke på med andre terapeutiske teknikker, som kognitive intervensjoner, psykoedukasjon og emosjonsfokusert terapi.

Det finnes flere ulike typer psykodynamisk terapi. De fleste av disse er videreutviklinger av den psykoanalytiske teorien som ble utviklet av Sigmund Freud på slutten av 1800-tallet. Korttids psykodynamisk terapi varer 10-40 timer, og man møter som regel en gang i uken.