Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i samarbeid med Helse Vest

Informasjon om Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon

ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR)


OBS!

Det er nye rutiner for hvor henvisninger skal sendes fra 15.01.20. Henvisninger skal ikke lengre sendes til Institutt for psykologisk rådgivning direkte, men til helseforetaket hvor de blir vurdert og så sendt videre til IPR etter vår kapasitet. Korrekte postadresser og HER-id nr er spesifisert nedenfor:


For pasienter i Helse Fonna sitt opptaksområde ber vi om at henvisningen sendes til:

Haugaland DPS Postboks 2052,

5504 Haugesund

Henvisningene bes merket med : «Arbeid og Helse»


Elektronisk innsending:

Psykisk helsevern for voksne, Haugaland DPS, Haugesund (inkl.OCD) (Her- id:113024)


For pasienter i Helse Bergen sitt opptaksområde ber vi om at henvisningen sendes til:

Helse Bergen HF,

v/ Dokumentasjonsavdelingen, Postboks 1400, 5021 BERGEN

Henvisningene bes merket med : «Arbeid og Helse-IPR»


Elektronisk innsending:

Psykisk helsevern for voksne, Psykosomatisk tjeneste (Her-id: 148843)


Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i psykisk helsevern

Hvem passer dette tilbudet for?
Personer med moderat angst eller depresjon, som har et funksjonstap i forhold til deltakelse i arbeidsliv eller utdanning.

Tilbudet passer ikke for personer som har alvorlig psykiatrisk problematikk som aktiv suicidproblematikk, psykose eller rusproblematikk. Det passer ikke for pasienter som trenger behandling over lengre tid, eller innleggelse.

Henvisning til oss skjer via fastlegen

Henvisningen må inneholde følgende:

1) Overskrift på henvisningen: Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon

Helse Fonna: merkes med "Arbeid og helse"

Helse Bergen merkes med "Arbeid og helse- IPR"

2) Pasientens fødselsnummer, adresse og telefonnummer

3) Beskrivelse av pasientens psykiske helseplager og funksjonstap. Pasienter med rus, aktiv suicidproblematikk og psykose skal ikke henvises.

4) Kort beskrivelse av pasientens arbeidsforhold og sykmeldingshistorikk

5) Vurdering av behovet for arbeidsrettet behandling og forventet utbytte innen 18 uker.  De pasienter som på bakgrunn av henvisningen vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i Arbeidsrettet behandling blir kalt inn til en utredningssamtale der det blir kartlagt i forhold til om dette er et egnet tilbud for den enkelte.

Hvor finnes tilbudet?

Bergen sentrum: Christian Michelsens gate 4

Kokstad: Kokstadveien 9

 Haugesund sentrum: Møllerveien 22 og Smedasundet 98

Leirvik: Sæ 21


Tilbudets innhold

Pasientene mottar korttids poliklinisk individualterapi, normalt i løpet av 18 uker. Målsetningen er bedre psykisk helse og tilbakeføring til arbeid eller utdanning. Tilbudet inkluderer personer uten arbeidsforhold, hvor der behandlingen kan hjelpe disse inn i dette. Videre er utdanning likestilt med arbeid.

Behandlerne er psykologer, psykologspesialister og fysioterapeuter med utdanning/spesialitet i psykomotorisk fysioterapi og/eller psykoterapi.


Pris og avbestilling

 Behandlingen er dekket av det offentlige, men pasientene betaler en egenandel på NOK 375,- pr time inntil frikortgrensen er nådd, og ved avbestilling senere enn 24 timer før oppsatt time.

Kontakt oss for spørsmål

Telefontiden vår er hverdager 08:30-11:30 og 13:30-15:30.

Telefon: 55 31 74 25

Du kan finne mer informasjon om tilbudet på Helse Vest sin nettside:  Helse Vest


Arbeidsrettet behandling – for deg som vil vite mer

Jobben er en viktig bærebjelke i livet til de fleste og et viktig premiss for god livskvalitet. I Arbeidsrettet behandling er fokuset på relasjonen mellom mennesker og arbeidsliv med tanke på hva som fremmer motivasjon, mestringstro, jobbdeltakelse, arbeidsglede, og hvordan en kan redusere stress, belastninger og skader. Arbeidet kan være en arena for forebygging og bedring av psykiske plager og det å ha kunnskap om forhold på arbeidsplassen mener vi bør være en del av psykologers fagområde. 

Psykiske lidelser kan ramme oss alle

I løpet av et år vil 1/3 av befolkingen oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse, mens cirka halvparten vil rammes av en slik lidelse i løpet av livet. Det er god dokumentasjon på at sykefravær er høyere blant personer med psykiske lidelser enn i resten av befolkningen og denne gruppen representerer flere tapte årsverk enn noen annen diagnosegruppe. Mest utbredt er de lettere psykiske lidelsene som mild til moderat angst og depresjon og disse vil ramme rundt en fjerdedel av befolkningen i løpet av livet. I rapporten «Bedre føre var…» fremhever folkehelseinstituttet høy sysselsetting og tiltak som reduserer sykefravær og uføretrygd som de viktigste forebyggende tiltakene mot psykiske lidelser.

Årsaker til at man ikke kan være i arbeid

I perioder med ekstra høy belastning kan sykemelding være nødvendig. Likevel opplever mange at retur til arbeid blir vanskelig, selv om belastningen som opprinnelig utløste sykemeldingen har avtatt.

Vi baserer den arbeidsrettede behandling på hva klienten selv opplever som problematisk ved det å være i arbeid. Dersom det er arbeidet i seg selv eller måten en jobber på kan vi hjelpe med å tilrettelegge. Jobbtrivsel er ofte et resultat av et balansert samspill mellom krav, kontroll, støtte og anerkjennelse på jobben. Ofte er det privatlivet eller andre faktorer utenfor jobben som fører til at det blir vanskelig å stå i arbeid. Noen får det vanskelig av at de har strukket seg langt over tid, uten å lytte til kroppens signaler. Ekstraordinære belastende livssituasjoner eller tidligere traumer kan bli overveldende i hverdagen. Å gruble, bekymre seg, eller å ta lite hensyn til egne følelsesmessige behov kan bidra til angst, depresjon, søvnvansker og utmattelsessymptomer, som gjør det vanskelig å være i arbeid.

Lang erfaring med arbeidsfokus i behandling

I tråd med forskningen på feltet er vår mangeårige erfaring med Arbeidsrettet behandling og tiltakene Raskere tilbake lettere psykiske lidelser og Raskere tilbake sammensatte psykiske lidelser, at psykologisk behandling som kun retter seg mot symptomlette av de psykiske plagene, ikke nødvendigvis fører til at en kommer raskere tilbake i arbeid. For å både behandle psykiske lidelser, men også redusere sykefravær, bør behandlingen ha et integrert arbeidsfokus, i tillegg til fokuset på symptomlette. Kognitiv terapi med arbeidsfokus (W-CBT) er én slik metode som sammenlignet med ordinær kognitiv terapi (CBT), korter ned antall dager med sykemelding/fravær fra jobben betraktelig. Vi jobber også med tilbakeføring til arbeid ved hjelp av emosjonsfokusert terapi (EFT) eller andre anerkjente og evidensbaserte terapiformer.

I arbeidsfokuset står det sentralt at mange personer med psykiske lidelser har behov for tidlig intervensjon, kartlegging og avklaring, tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak for integrering i arbeidslivet. Tilrettelegging av arbeidstid er også et viktig tiltak når det gjelder tilbakeføring til arbeid etter sykemeldinger, for eksempel ved gradvis opptrapping til arbeid. Slik får man en myk overgang og man kan trene på det man jobber med i terapien mens man er på jobb.


I en spørreundersøkelse vi har utført blant dem vi har hatt i behandling i tiltaket Raskere tilbake lettere psykiske lidelser, opplever 8 av 10 (basert på over 239 svar) at behandlingen de har mottatt her har hjulpet mye eller svært mye i forhold til deres problemer.

Velkommen til oss!

 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Arbeidsrettet behandling