Hanna Aardal - Psykolog Bergen

Forskning ved IPR

Ved IPR er vi opptatt av klinikkbasert forskning. For å kontinuerlig kunne forbedre egen praksis ser vi på forskning som en kjernevirksomhet.

 Hanna inne webfil copyright Cecilie Bannow 5
Hanna Aardal, Psykologspesialist ved IPR Bergen

Phd-prosjekt om effekt og endringsprosesser i EFT og kognitiv terapi for depresjon

Hanna Aardal startet sitt Phd-prosjekt om effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi for depresjon i januar 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Psykologisk Rådgivning, Universitetet i Bergen og Norsk Forskningsråd. Studien er designet som en randomisert klinisk studie. Deltakerne i studien er pasienter med depressive plager som mottar behandling gjennom tiltaket Arbeidsrettet behandling.

Målet med studien er å undersøke effekt og endringsprosesser i to ulike behandlingsmetoder som er hyppig brukt innenfor offentlige og private helsetjenester, emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi. Kognitiv terapi er en behandlingsmetode med sterk empirisk støtte, som ofte blir anbefalt for korttidsbehandling for depresjon. Emosjonsfokusert terapi er en lovende behandlingsmetode som har vist seg virksom i behandling i depresjon, men det er behov for flere studier av effekt på tvers av kulturell kontekst.

Det er også behov for mer kunnskap om hva som virker for hvem, og om karakteristikker ved deltakerne påvirker behandlingseffekt innenfor og på tvers av behandlingsmetodene som blir undersøkt. Videre er det behov for mer kunnskap om hvordan pasienter opplever å gå i terapi. Basert på intervjuer med et utvalg av deltakerne etter behandling, vil studien undersøke hvordan pasienter beskriver endring i terapi, og hva de beskriver som hjelpsomme og ikke hjelpsomme faktorer ved behandlingen de har gjennomgått.

Prosjektet er veiledet av Jan Reidar Stiegler ved Institutt for Psykologisk rådgivning i Bergen og gjennomføres i samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen, og forventes å bli ferdigstilt i desember 2024.

 Nadia Ansar psykolog
Nadia Ansar - PhD og barneansvarlig

Fullført PhD i Emosjonsfokusert ferdighetstrening (Emotion Focused Skills Training – EFST)

Psykologspesialist Nadia Ansar har gjennomført sin PhD i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. I forskningsprosjektet testet hun og kolleger ved IPR effekten av et kort og intensivt foreldrekurs med påfølgende veiledning av foreldre til barn som strever med emosjonelle vansker. Foreldreprogrammet handler om å hjelpe foreldre til å ta i bruk sine foreldreferdigheter til å hjelpe barna sine med de vanskene de har. Tanken bak dette foreldreveiledningskurset er at foreldre er de beste til å hjelpe sine barn. Studien ble veiledet av psykolog Stiegler ved IPR.

Institutt for Psykologisk Rådgivning fikk forskningsmidler fra Norges Forskningsråd for denne forskningsprosjektet på om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ga effekt på barns symptomer og om metoden økte foreldrenes mestringstro. Målet var å støtte foreldre og gjøre de så godt rustet for å hjelpe sine barn, at barnet skal slippe å gå i behandling. Metoden er bygget på humanistisk menneskesyn og klientsentrert terapi med vekt på empati og validering.

Foreldreprogrammet baserer seg på to grunnleggende premisser. Det første er at foreldre er i en særskilt god posisjon til å hjelpe barna sine gjennom det relasjonelle båndet som allerede er der. Derfor kan foreldre og omsorgspersoner være den viktigste agenten for å hjelpe barn med psykiske eller atferdsmessige vansker. Det andre premisset er at alle foreldre er motivert til å hjelpe sine barn, men at de møter på emosjonelle hindringer som gjør at de ikke får benyttet sine iboende foreldreferdigheter.

Metoden er utviklet i Canada, og er bygget på nyere nevroaffektiv forskning og har påvist effekt i form av symptomreduksjon hos barn.

Programmet er rettet mot foreldre til barn i alderen 6-13 år med emosjonelle vansker.

Programmet er et intensivt og intenst korttidsprogram som fokuserer på å styrke foreldrenes emosjonelle ferdigheter. Programmet består av et 2-dagers intensivkurs i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, samt 6 timer med individuell foreldreveiledning ved Institutt for psykologisk rådgivning.

Gjennom programmet fikk kursdeltakerne lære hvordan man som forelder kan hjelpe barnet sitt bedre med de vanskene barnet har og hvordan foreldre kan få større opplevelse av mestring i foreldrerollen.

Se aktuelle linker for resultater fra forskningsprosjektet, samt Ansars PhD-avhandling:

Phd-avhandling: Emotion Focused Skills Training: Exploring the impact of a parental skills training program on parents and their children

Hovedartikkel: Efficacy of Emotion-Focused Parenting Programs for Children’s Internalizing and Externalizing Symptoms: A Randomized Clinical Study

Kvalitativ artikkel: Parenthood—Lost and Found: Exploring Parents’ Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training

Psychotherapy Research: The effects of emotion-focused skills training on parental mental health, emotion regulation and self-efficacy: Mediating processes between parents and children © Julianne Leikanger Ipr Web 7187

Gjennomført phd om Emosjonsfokusert terapi, selvkritikk og bruk av følelser

Jan Reidar Stiegler fullførte våren 2018 en studie som ledet til godkjent doktorgrad (phd). I denne studien forsket han på en spesifikk metode som brukes i emosjonsfokusert terapi (EFT). Denne metoden kalles 2-stolarbeid. Målet med 2-stolarbeid er å hjelpe de som strever med vond selvkritikk. Dette gjøres gjennom å endre de følelsene som henger sammen med selvkritikken. Antakelsen er at hvis en jobber med følelsene som er knyttet til selvkritikken, så vil selvkritikken forsvinne.

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å gjøre tre ting;

1) se på hvilken effekt 2-stolarbeidet har i å redusere symptomer på psykiske lidelser

2) se om 2-stolarbeidet leder til en endring i pasientens følelsesmessige prosesser i terapi

3) utforske pasientenes opplevelse av hvordan det er å jobbe med følelser med denne teknikken. Det overordnete målet er å få en bedre forståelse av følelsesmessige endringsprosesser i psykoterapi.

Forskningen viste at det å legge til 2-stolarbeidet ga en reduksjon i symptomer på angst og depresjon. Selvkritikk gikk ned i hele forløpet, men ikke mer i fasen med 2-stolarbeid. Vi fant også at 2-stolarbeidet er forbundet med høyere følelsesmessig aktivering. Den følelsesmessige prosessen blir dypere utover i forløpet, men ikke mer i fasen med stolarbeidet. Når vi intervjuet deltakerne om hvordan det er å bruke 2-stolarbeidet, så fant vi tre hovedkategorier. Den første heter: «Å snakke til en stol - en hindring å overkomme». Dette handlet om at det kunne være vanskelig å overkomme flauheten som ligger i det noe uvante aspektet ved denne tilnærmingen. Det andre temaet het «Det er tungt, intenst, fælt og fint». Det handler om opplevelse av 2-stolarbeidet som veldig intens og tidvis smertefull, men også nyttig. Det tredje temaet ble kalt «Realisering - hva er det jeg gjør med meg selv?», som stort sett handler om å bli klar over hvordan man behandler seg selv.

Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect?

‘It’s heavy, intense, horrendous and nice’: clients’ experiences in two-chair dialogues

Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions?


 Ane Wilhelmsen-Langeland - Psykolog Bergen
Psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland ved IPR Bergen

Pilotstudie Emosjonsfokusert familiterapi og familieveiledning

I 2019 gjennomførte og publiserte vi en pilotstudie på emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning med utgangspunkt i et 2-dagers foreldrekurs basert på prinsippene i emosjonsfokusert foreldreveiledning. Prosjektleder var ph.d Psycol. Ane Wilhelmsen-Langeland.

Les om pilotstudien her:
An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy