Illustrasjonsbilderbarn Highres 6701

6-dagers videreutdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

Utdanningen er opplevelsebasert og integrerer undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter og foreldreveiledere.

Informasjon om datoer og påmelding til kurs her

Utdanningen av EFST-terapeuter er praktisk rettet og opplevelsesbasert, som innebærer at terapeutene lærer konkrete ferdigheter i hvordan de skal veilede eller holde kurs for foreldre. Terapeutene får kompetanse og materiale til selv å holde to-dagers foreldrekurs. På kurs og i veiledning lærer foreldre 3 konkrete ferdigheter for å forstå og håndtere barns vanskelige eller utfordrende følelser og atferd. Ferdighetene terapeutene lærer er å validere følelser, reparere relasjonelle vansker og sette gode grenser. I tillegg lærer de å forstå hvordan foreldres egne følelser kan komme i veien når de skal hjelpe barnet eller forelderen med sine følelser. Terapeuten vil få trene på situasjoner som blir vanskelige for forelderen eller for barnet, der terapeuten hjelper foreldrene med å finne ut hva akkurat deres barn trenger i de situasjonene som blir vanskelig, og hva foreldre da kan si eller gjøre.

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Kurset går over to samlinger.

1. samling (4 dager)

I ferdighetstreningen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

2. samling ( 2 dager)

På 2. samling blir det undervisning, diskusjon og øvelser på empati og rundt det å fasilitere emosjonell aktivering og høyere grad av opplevelse, samt diskusjon og undervisning om mer dyptgående tekniske ferdigheter. Det vises filmer av foreldreveiledning som illustrerer fasilitering av emosjonell aktivering og opplevelse og tekniske ferdigheter. Samlingen inneholder også praktiske øvelser på stolarbeid – hvor kandidatene får jobbe med det stolarbeidet de strever mest med å få til som terapeut/veileder.


Kursavgift: kr. 22 100,-


Utdanningen i EFST er basert på denne læreboken, som vi anbefaler alle kursdeltakere å lese:

 EFST krympet

Boken kan bestilles her.

Boken Sinte barn, Sinte voksne er en selvhjelpsbok for foreldre, som er basert på EFST. Vi anbefaler EFST-terapeuter å lese denne boken før de skal veilede foreldre. Du kan bestille boken her.

 Sinte barn og sinte voksne krympetInformasjon om EFST-veiledning

Veiledning: kr. 1560,- pr. time ved individuell veiledning - kr. 670,- pr. person pr. time ved gruppeveiledning.

En veiledningsgruppe består av minimum 3 og maks 6 personer. Dersom gruppeveiledningen skal godkjennes av psykologforeningen til spesialisering, kan det maks være 3 deltakere i gruppen.


Retningslinjer for EFST veiledning:

 • Veiledningen er videobasert og vi ønsker at alle har med minst én film til hver veiledning.
 • Filmene må oppbevares på kryptert minnepenn eller ekstern harddisk (ikke på PC eller telefon). Vi gir ikke veiledning på filmer som ikke er krypterte.
 • Alle må innhente skriftlig samtykke fra klienten til opptak, oppbevaring og bruk i veiledning.
 • Vi ønsker at veilandene skal tilstrebe å jobbe med 2-5 familier i veiledningsperioden, samt tilstrebe å få veiledning på minst 2 forskjellige familier.
 • Vi ønsker at dere velger ut 20 min video med tidsangivelser til hver veiledning. Dette kan typisk være oppstart av stolarbeid, noen minutter før og etter stol-bytte og avslutning av stol-arbeid. Annet kan være utfordringer med allianse eller vansker med å fasilitere følelsesaktivering eller høy grad av opplevelse.


Sertifiserte EFST-veiledere:

 • Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no
 • Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no
 • Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no
 • Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no
 • Marit N. Albertsen (Bergen) - albertsen@ipr.no
 • Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no
 • Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no


Sertifisering som EFST-terapeut

Krav: gjennomført 6 dagers EFST utdanning pluss 15 timer veiledning individuelt eller i gruppe hos sertifisert EFST-veileder.

For sertifisering: Send forespørsel om sertifiseringsbevis sammen med kursbevis og veiledningsattest til NIEFT: kurs@ipr.no.


OBS! I 2021 ble 4-dagers kurs i EFST utvidet til et 6-dagers kurs.


Har du tatt 4-dagers kurs i EFST og ønsker å bli sertifisert EFST-terapeut, må dette gjøres før 2023.
Fra 2023 vil det være et krav om at man må ha gjennomført 6 dagers EFST pluss 15 timer veiledning individuelt eller i gruppe hos sertifisert EFST-veileder for å kunne bli en sertifisert EFST terapeut.

Ønsker du å bygge på 4-dagers kurs i EFST med 2 ekstra dager, vil det være mulighet for dette i mars 2022.
Kontakt kurs@ipr.no for mer informasjon.


Sertifisering som EFST-veileder 

Som EFST-veileder kan du veilede andre terapeuter som er under opplæring i EFST. For å bli godkjent som EFST veileder må du avlegge videoeksamen etter å ha gjennomført følgende: 

 • Sertifisert EFST-terapeut 
 • Gjennomført minst to 2-dagers foreldrekurs  
 • Gjennomført minst 10 individuelle veiledningsforløp  
 • Gjennomført minimum 30 timer veiledning med en godkjent EFST-veileder, inkludert veiledningstimene som kreves for å bli sertifisert EFST-terapeut. 
 • Gjennomført EFT modul 1 eller 1-årig EFT utdanning 
 • Din EFST-veileder vurderer at du er moden for rollen som veileder  

NIEFT ønsker at godkjente veiledere skal holde et særlig høyt nivå når det kommer til EFST-ferdigheter. Vi har derfor lagt oss på en streng linje. Dette innebærer at du må ha omfattende kjennskap og erfaring med modellen for å bli godkjent. Som rettesnor bør du har jobbet som EFST-terapeut og gitt et vesentlig antall klienter EFST-terapi over en periode på 3-5 år før du blir veileder. 

For å opprettholde EFST-veiledergodkjenning kreves det at du mottar minimum 8 timer veiledning pr år, enten på EFST-terapi eller på EFST-veiledning.  

Innhold i videoeksamen for å bli EFST-veileder

 • Kandidaten skal levere inn to filmer med to ulike intervensjoner fra to ulike klienter, med varighet på 20  minutter fra hver film. Hvert av klippene skal inneholde: markør, starten på intervensjon, og viktige prosesser underveis i intervensjonen. Filmene skal inneholde stolarbeid. 
 • Kandidaten skal levere en kasusbeskrivelse for hver av sakene. Kasusbeskrivelsen skal være ½ til 1 side pr sak og inneholde følgende beskrivelser:
  • Barnets vansker 
  • Familiedynamikk
  • Omsorgsstil og emosjonell stil hos den av foreldrene som det jobbes med 
  • Hvilken konkurrerende motivasjon eller typiske følefeller havner forelderen i, og hvilken gammel strategi er det forelderen holder på? 
  • Forelderens magneter og triggere 
  • Hva trenger forelderen å jobbe med? Hva er målet med veiledningen? 
 • Angi timeantall+timenr., og beskriv kort hva som har vært gjort hittil i veiledningen. Begrunn valg av intervensjon i det aktuelle klippet.  
 • Kandidaten skal levere en egenveiledning hvor kandidaten selv gir veiledning på eget videoklipp, altså skal det besvares som om du er veileder, ikke som terapeut. Egenveiledningen skal inneholde to deler: 
 1. Prosessveiledning hvor kandidaten med tidsangivelse påpeker viktige øyeblikk i terapien: markører og valg av intervensjon, gode og dårlige veivalg, alliansebrudd (relasjon, mål og metode), god og mindre god empati, fasilitering av følelsesmessig aktivering og opplevelse.  
 2. Generell vurdering av: alliansen, tekniske ferdigheter, empatiske ferdigheter, produktiv prosess.  

Kandidaten skal også legge ved dokumentasjon på gjennomført EFST- utdanning, veiledningsattest og skriftlig anbefaling fra egen veileder om å levere videoeksamen.

Regler for videoeksamen:

 • Samtykke må være innhentet fra pasient til bruk av video i eksamen/veiledning. 
 • Eksamen kan ikke sensureres av din EFST-veileder. 
 • Du kan ikke ha mottatt veiledning på videoene som skal vurderes. 
 • Sensuren skal foreligge senest 6 uker etter innlevert eksamen (tillegg ved ferie). 
 • Tilbakemelding på eksamen gis skriftlig, og vurderes som bestått/ikke bestått med tilhørende forklaring og veiledning, og eventuelle utbedringsområder. 
 • Vurderingen er tredelt:  
 1. Kvaliteten på egenveiledning.  
 2. Kvaliteten på videoene. 
 3. Kvaliteten på kasusbeskrivelsen.  
 • Det er ikke anledning til å klage på sensuren, men du kan be om en annen sensor på din neste eksamen. 
 • I noen tilfeller vil flere veiledere vurdere filmene 

Innsendelse av videoeksamen:

Filmene og dokumentene skal lagres på en kryptert minnepenn, som sendes i rekommandert post til:

  Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi
  v/kursansvarlig Annie Hessen
  Christian Michelsens gate 4
  5012 BERGEN

  (Passordet til minnepennen må ringes inn på telefon: 55317425)

  EFST-sensorer: 

  Anne Hilde Vassbø Hagen, hagen@ipr.no  

  Vanja Hjelmseth, hjelmseth@ipr.no  

  Bente Austbø, austbo@ipr.no

  Pris for videoeksamen: 6580,- 

  Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

  "Endelig opplevde jeg kontakt med egen sårbarhet, noe jeg har slitt med å få til, og så får jeg slik kontakt foran 36 ukjente mennesker - det var grensesprengende for meg som både far, kjæreste og psykolog. Takk for en fantastisk mulighet dere ga meg".

  "Et super intenst teoretisk og praksisnært kursus, hvor du som kursist både bliver trænet i de konkrete færdigheder til brug til afholdelse af forældrevejledningskurser, samtidig med at du arbejder med eget personligt stof i forældrerollen og træner som terapeut. Et meget meningsfuldt og udbytterigt kursus med de mest empatiske, fagligt sprudlende og givende undervisere/med-mennesker. Af hjertet takJeg kommer snart tilbage".

  "Jeg synes kursholdere formidler på en måte som vitner om svært høy faglighet og forståelse av det som formidles. Engasjement og ydmykhet".

  "Veldig fornøyd med kurset! Så klinisk relevant. Strålende kursholdere som deler fra eget liv. Kan ikke gi det god nok tilbakemelding".

  "Dette kurset skulle jeg gjerne gått på mange ganger, fordi det er så mye godt å hente herfra - faglig og personlig".