Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Informasjon om datoer og påmelding her

Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.


Praktisk om spesialisering i psykoterapi
Hva koster det å bli EFT-spesialist?
Krav til omfang og form
Foredragsholdere og facilitatorer
Hva er EFT?
Hva lærer jeg på denne utdanningen?
Personlig utvikling
Teoretisk utvikling
Teknikker
Problemområder
EFT veiledning
Videoeksamen for å bli EFT-veileder


Praktisk om spesialisering i psykoterapi

 Skjermbilde 2022 12 12 kl 17 58 13


Hva koster det å bli EFT-spesialist?

 Priser Spes 2

Krav til omfang og form

 • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere.
 • Ett av veiledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet.
 • Minimum 40 timer av de 180 timene som er tilknyttet spesialiteten skal være individuelt.
 • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning.
 • Det kreves minimum 180 timer veiledning av en spesialist i psykoterapi. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.
 • Gjelder fra kull 11: I tillegg til det generelle kravet om veiledning fra spesialist i psykoterapi er det for spesialiteten i EFT et spesifikt krav til at 50 av de resterende 100t veiledning som deltakerne må besørge selv skal være metodespesifikk veiledning i EFT. Det betyr i praksis veiledning gitt av en psykologspesialist i psykoterapi med fordypning i EFT. Også her gjelder det at andre psykologspesialister kan søkes godkjent av NPF, så lenge de i tillegg til spesialiteten sin har gjennomført hele videreutdanningen i EFT på 3 år.
 • 60 timer skal være tilknyttet praksis i fellesprogrammet.
 • 120 timer skal være tilknyttet praksis i obligatorisk program.
 • 60 timer skal være tilknyttet praksis i valgfritt program.
 • For spesialitetene nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi er 180 timer tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet.
 • Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.
 • Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer.
 • Egenerfaring/egenterapi må være med psykologspesialist. På grunn av terapiformens egenart anbefaler vi alle som skal ta egenterapi å få erfaring med å selv motta EFT terapi, evt. annen opplevelsesorientert/følelsesorientert terapi dersom EFT terapeut ikke er tilgjengelig
  (Se utfyllende bestemmelser for veiledning her).


Informasjon om spesialisering i psykoterapi ved NIEFT revidert 08.12.22 - Gjelder fra kull 11.

Informasjon om spesialisering i psykoterapi - Gjelder fra kull 0-10.


Se ellers reglement for spesialistutdanning hos NPF.


Foredragsholdere og facilitatorer:

Anne Hilde Vassbø Hagen, Didrik Hummelsund, Jan Reidar Stiegler, Sandra Paivio, Serine Warwar, Thomas Nordhagen, Vanja Hjelmseth, m.fl.


Hva er EFT?

EFT er en forskningsbasert metode som har vist seg nyttig i behandling av en rekke psykiske vansker, som depresjon, angst, traumer og spiseforstyrrelser. I EFT jobber du med å hjelpe pasienten til å utforske, prosessere og endre på problematiske følelser. Antakelsen er at endring av problematiske følelser reduserer de psykiske vanskene som pasienten opplever. Behandlingen består av fire faser. I den første fasen er fokuset på den terapeutiske alliansen. Dette vil si at du gjennom empati, aksept og ubetinget aktelse for pasienten skaper en trygghet og et tydelig arbeidsfokus. I neste fase hjelper du pasienten med å aktivere problematiske følelser. Disse problematiske følelsene må pasienten kunne ha, forstå og uttrykke. I tredje fase er fokuset på å forandre fastlåste problematiske følelser gjennom å hjelpe pasienten med å få tilgang til adaptive følelser. Dette heter å endre følelser med følelser og er den viktigste endringsmekanismen i EFT. I fjerde fase er det fokus på å integrere og konsolidere forandringer. Store emosjonelle endringer skaper ofte ringvirkninger i pasientens liv, og det er trygt for pasienter om du bistår med en trygg relasjon i denne fasen.

Hva lærer jeg på denne utdanningen?

På denne utdanningen har vi fokus på tre utviklingsområder samtidig: personlig utvikling, teoretisk utvikling og teknikkutvikling. Disse tre utviklingsområdene henger tett sammen og vi veksler mellom disse gjennom hele utdanningen. I tillegg fokuserer vi på ulike problemområder, som depresjon, traume, angst og omfattende emosjonelle og relasjonelle vansker. Nedenfor beskriver vi læringsutbytte for ulike utviklingsområder og problemområder.

Personlig utvikling:

En sentral antakelsene i denne modellen er at det er en tett sammenheng mellom din personlige utvikling og din utvikling som terapeut. Vi ønsker derfor at du også skal lære modellen gjennom å erfare den i pasientstolen. Det betyr at du underveis i utdanningen jobber mye med dine egne emosjonelle utfordringer og vansker. Mange opplever dette som både personlig og faglig utviklende på følgende måter:

 • Du får en bedre forståelse for egne og andres emosjonelle reaksjoner.
 • Du forstår bedre din emosjonelle utvikling og historie.
 • Du opplever det som lettere å ha og benytte følelser.
 • Du bedrer dine empatiske grunnferdigheter.

Teoretisk utvikling:

EFT er en modell som baserer seg på flere teoretiske modeller. Disse er samlet under en neo-humanistisk forståelsesramme. Nedenfor finner du noen av de mest sentrale teoretiske antakelsene:

 • Humanistiske grunnantakelser; opplevelse, vekstbetingelser/-potensiale, vitenskapelighet, medmenneskelighet.
 • Emosjonelle vansker som årsak til psykiske lidelser.
 • Differensiering av emosjoner: primære, sekundære, adaptive og maladaptive emosjoner.
 • Emosjonelle skjema – bærere av din emosjonelle historie.
 • Endring av følelser med følelser.
 • Nyere nevro-affektiv kunnskap.
 • Tilknytning og identitet som separate og likestilte systemer.
 • Sammensatt emosjonell kasustikk.

Teknikker:

EFT er en terapeutisk fremgangsmåte som handler med om å gjøre enn om å prate. For mange terapeuter er dette uvant, og mye tid går med på å lære og trene på teknikker som fremmer produktive emosjonelle prosesser. Det er særlig fokus på følgende teknikker:

 • Hvordan fremme og benytte den terapeutiske alliansen.
 • Avansert og presis empati som fremmer emosjonelle prosesser.
 • Evokative teknikker i arbeid med selvkritikk.
 • Evokative teknikker i arbeid med vonde og vanskelige relasjoner.
 • Teknikker for å jobbe med emosjonell selvavbrytelse.
 • Teknikker for å øke pasientens kontakt med følelser.
 • Empatisk og hjelpsom kasusforståelse.

Problemområder:

EFT er en transdiagnostisk modell. Det betyr at man i denne modellen antar at ulike psykiske lidelser har underliggende emosjonelle årsaker. For eksempel tenker man seg at både angst og depresjon kan handle om at man strever med følelser av destruktiv skam. Denne skammen kan skyldes erfaringer med å ha bli ydmyket eller mobbet. Under utdanningen fokuserer vi på hvordan ulike emosjonelle prosesser kan lede til en rekke problemområder:

 • Depresjon
 • Angst
 • Komplekse traumer
 • Panikklidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Rusproblematikk
 • Personlighetsproblematikk


Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF.


EFT veiledning

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. EFT-ferdigheter dreier seg om at terapeuten må fininnstille sin empati, tilstedeværelse og sin evne til å fange opp og sette ord på pasientens emosjonelle prosesser. Veiledning i EFT er å finne viktige øyeblikk i terapien hvor en får direkte tilbakemelding på klientens prosess og terapeutens valg.

For å få godkjent veiledningen som EFT-veiledning må den utføres av norske kompetente EFT-veiledere som er godkjente av NIEFT, ISEFT eller andre EFT-institutter. Du finner en oversikt over terapeuter som er medlemmer av NIEFT her.

All veiledning er videobasert, som vil si at du må ha videopptak av terapi.


Informasjon til veiledningsgrupper med lang reisevei

Fra og med 2019 ble det med godkjenning fra NPF innført krav om at 50 av de 100 veiledningstimene som skal besørges utenom utdanningen må være metodespesifikk for EFT. For å gjøre denne veiledningen mer tilgjengelig for kursdeltakere som bor langt unna Oslo og Bergen har NIEFT laget en ordning der vi tilbyr at enten NIEFT eller en NIEFT-godkjent veileder selv dekker veileders reise (og evt. opphold), for å holde heldags gruppeveiledning lokalt, der deltakerne holder til. Forutsetningene for at dette tilbudet skal utløses er:

 1. At kandidatene som søker veiledning bor lenger unna Oslo eller Bergen enn det som er overkommelig å gjennomføre på en dagstur (uten å måtte ta fly og/eller bo på hotell).
 2. At de allerede har dannet en veiledningsgruppe på 4 personer.
 3. At de har funnet/avtalt et egnet og tilgjengelig møtested for veiledningen.
 4. At de har anledning til å gjennomføre en full veiledningsdag (8x45min).

Vi anbefaler deltakere som bor langt unna Oslo eller Bergen å bruke facebooksiden «Utdannet ved Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi» for å finne andre veiledningskandidater i sin landsdel som man evt. kan gå sammen med for å lege veiledningsgrupper. Når dere har dannet grupper og funnet/blitt enige om et egnet sted kan dere enten kontakte den NIEFT-godkjente veilederen direkte, eller kontakte kursavdelingen hos NIEFT som vil kunne være behjelpelig med å fordele oppdraget. Dersom pågangen i en gitt periode blir svært stor kan det påløpe noe ventetid før en NIEFT godkjent veileder er tilgjengelig.

OBS!! 1: Husk at noen av de NIEFT godkjente veilederene oppført på listen ikke er psykologspesialister. Vi anbefaler generelt at veiledningskandidater på utdanningen kun setter opp veiledning med psykologspesialister godkjent for veiledning i EFT, og iallefall avventer å ta veiledning med ikke-spesialister inntil de har begynt på modul 3 og har fått en oversikt fra kursavdelingen som viser om og evt. hvor mange timer av kvoten på maksimalt 40t med ikke-spesialist som vil fylles i løpet av de inkluderte veiledningsdagene på utdanningens modul 3.

Pris for gruppeveiledning utført av NIEFT godkjent veileder pr 01.01.23 er: 690,- pr veiledningstime (45min), pr pers.

OBS!! 2: Det er ikke kun NIEFT-godkjente veiledere som kan gi godkjent veiledning i EFT. Også andre NPF godkjente spesialister i psykoterapi EFT, samt spesialister med annen fordypning som i tillegg har fullført videreutdanning i EFT og som er søkt og innvilget godkjenning fra NPF for veiledning på spesialistprogrammet i psykoterapi kan benyttes til veiledning i disse 50 timene. Det er imidlertid kun NIEFT-godkjente veiledere som har forpliktet seg til å ta slike oppdrag. Dersom veiledningskandidater på utdanningen ønsker å bruke andre veiledere enn de NIEFT-godkjente, gjøres dette derfor alltid etter direkte avtale med aktuell psykologspesialist/veileder. Priser på veiledning med eksterne spesialister kan variere og avtales direkte med veileder.

Individualveiledning må alltid besørges av deltaker selv eller arbeidsgiver.

NIEFT-godkjente EFT-veiledere:

Modul 1-3

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no *

Didrik Hummelsund (Bergen) - hummelsund@ipr.no *

Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no *

Jan Reidar Stiegler (Bergen) - stiegler@ipr.no

Axel Sverstad Toppe (Bergen) - toppe@ipr.no

Kjersti Lyngstad (Bergen) lyngstad@ipr.no

Nina Antonsen (Bergen) antonsen@ipr.no

Hanna Aardal (Bergen) aardal@ipr.no

Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no

Thomas Nordhagen (Oslo) - thomas@psykologia.no*

Marit Sæle Bjørkhaug (Bergen) bjorkhaug@ipr.no


Modul 1-2

Aksel Inge Sinding (Oslo) sinding@ipr.no *

Tonje Marie Moe Thompson (Oslo) tonje@ipr.no *

Ruth-Anne Tomtum Kleve (Bergen) kleve@ipr.no **Disse veilederne er ikke psykologspesialister og kan gi opp til 40 timer godkjent veiledning til psykologer som går på spesialiseringen i EFT.
Videoeksamen for å bli EFT-veileder

For å avlegge videoeksamen for å bli godkjent som EFT veileder må du:

 • Fullført modul 1, 2 og 3
 • Ha gjennomført 30 timer egenterapi
 • Ha gjennomført minimum 100 timer veiledning i gruppe eller individuelt med en NIEFT godkjent veileder
 • Ha gjennomført EFT veilederutdanningen
 • Deltakeren må ha skriftlig anbefaling fra sin EFT-veileder om at den er moden for rollen, og klar for å ta veilederutdanning og veiledereksamen. Anbefalingen sendes til kurs@ipr.no.


NIEFT ønsker at godkjente veiledere skal holde et særlig høyt nivå når det kommer til EFT-ferdigheter. Vi har derfor lagt oss på en streng linje. Dette innebærer at du må ha omfattende kjennskap og erfaring med modellen for å bli godkjent. Som rettesnor bør du har jobbet som EFT-terapeut og gitt et vesentlig antall pasienter EFT-terapi over en periode på 3-8 år før du blir veileder.

Husk at for å opprettholde veiledergodkjenning kreves det at du mottar minimum 8 timer veiledning pr år, enten på terapi eller på veiledning.

Innlevering

 • Kandidaten skal levere inn to filmer med to ulike intervensjoner fra to ulike klienter, med varighet på 20 minutter fra hver film. 20 minutter skal til sammen inneholde: markør, starten på intervensjon, og viktige prosesser underveis i intervensjonen. Filmene skal inneholde stolarbeid, fokuseringsøvelse eller SEU.
 • Filmen skal sendes rekommandert til kursansvarlig ved NIEFT (Annie Hessen, hessen@ipr.no) på en kryptert minnepenn med tidsangivelser, sammen med kasusbeskrivelse, egenveiledning på videoklipp, dokumentasjon på kurs og egenterapi, veiledningsattest og skriftlig anbefaling fra veileder. Passordet til minnepennen må ringes inn på telefon 55317425.
 • Kandidaten skal levere en kasusbeskrivelse for hver av sakene. Kasusbeskrivelsen skal være ½ til 1 side pr sak og inneholde følgende beskrivelser:
 1. Klientens levde problem (symptomatisk smerte og hvordan klienten forsøker å håndtere denne, inkludert klientens emosjonelle stil/produktivitet og prosesseringsevne).
 2. Opphavet til problemet (Klientens maladaptive kjerneskjema og opphavet til disse)
 3. Løsningen på problemet (Behandlingsmål og veien dit)
 4. Angi timeantall+timenr., og beskriv kort hva som har vært gjort hittil i terapien. Begrunn valg av intervensjon i det aktuelle klippet.
 • Kandidaten skal levere en egenveiledning hvor kandidaten selv gir veiledning på eget videoklipp, altså skal det besvares som om du er veileder, ikke som terapeut. Egenveiledningen skal inneholde to deler:
 1. Prosessveiledning hvor kandidaten med tidsangivelse påpeker viktige øyeblikk i terapien: markører og valg av intervensjon, gode og dårlige veivalg, alliansebrudd (relasjon, mål og metode), god og mindre god empati, fasilitering av følelsesmessig aktivering og opplevelse.
 2. Generell vurdering av: alliansen, tekniske ferdigheter, empatiske ferdigheter, produktiv prosess.
 • Kandidaten skal kort redegjøre for gjennomførte krav til utdanning, egenterapi, veiledning og navnet på EFT-veileder som har anbefalt deg å søke om å bli EFT-veileder.


Regler for videoeksamen

 • Samtykke må være innhentet fra pasient til bruk av video i eksamen/veiledning.
 • Eksamen kan ikke sensureres av din EFT-veileder.
 • Du kan ikke ha mottatt veiledning på videoene som skal vurderes.
 • Sensuren skal foreligge senest 6 uker etter innlevert eksamen (tillegg ved ferie).
 • Tilbakemelding på eksamen gis skriftlig, og vurderes som bestått/ikke bestått med tilhørende forklaring og veiledning, og eventuelle utbedringsområder.
 • Vurderingen er tredelt:
 1. Kvaliteten på egenveiledning.
 2. Kvaliteten på videoene.
 3. Kvaliteten på kasusbeskrivelsen.
 • Det er ikke anledning til å klage på sensuren, men du kan be om en annen sensor på din neste eksamen.
 • I noen tilfeller vil flere veiledere vurdere filmene


EFT-sensorer:

Anne Hilde Vassbø Hagen, hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth, hjelmseth@ipr.no

Jan Reidar Stiegler, stiegler@ipr.no

Didrik Hummelsund, hummelsund@ipr.no

Pris: 6580,-
Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Jeg har opplevd samtlige av EFT-kursene som svært nyttige. De har bidratt med både personlig og faglig utvikling for min del. I min arbeidshverdag kjennes det også svært trygt og formålstjenlig å kunne ha en spesifikk og virkningsfull metode å lene seg på, det gjør jobbhverdagen lettere, mer givende og trolig også mer produktiv og virkningsfull».


«Utdanningen skjerper det kliniske blikket på uvurderlig vis».


«Jeg har opplevd videreutdanningen i EFT som veldig nyttig. God integrasjon mellom teori og praksis gjennom kursdagene. Liker også godt det varme og støttende miljøet det bevisst legges opp til, uten at det går på bekostning av direkte og konstruktive tilbakemeldinger på jobben man gjør».