Firkanta Logo

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Informasjon om datoer og påmelding her

Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.


Praktisk om spesialisering i psykoterapi
Hva koster det å bli EFT-spesialist?
Krav til omfang og form
Foredragsholdere og facilitatorer
Hva er EFT?
Hva lærer jeg på denne utdanningen?
Personlig utvikling
Teoretisk utvikling
Teknikker
Problemområder
EFT veiledning


Praktisk om spesialisering i psykoterapi

 Tabell Spesialisering 151119


Hva koster det å bli EFT-spesialist?

 Priser Spes 2020

Krav til omfang og form

 • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere.
 • Ett av veieledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet.
 • Minimum 40 timer av de 180 timene som er tilknyttet spesialiteten skal være individuelt.
 • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning.
 • 60 timer skal være tilknyttet praksis i fellesprogrammet.
 • 120 timer skal være tilknyttet praksis i obligatorisk program.
 • 60 timer skal være tilknyttet praksis i valgfritt program.
 • For spesialitetene nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi er 180 timer tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet.
 • Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.
 • Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer.

Se ellers reglement for spesialistutdanning hos NPF.


Foredragsholdere og facilitatorer:

Sandra Pavio, Robert Elliott, Jan Reidar Stiegler, Thomas Nordhagen, Rhonda Goldman, Serine Warwar, Vanja Hjelmseth, Didrik Hummelsund og Anne Hilde Vassbø Hagen m.fl.


Hva er EFT?

EFT er en forskningsbasert metode som har vist seg nyttig i behandling av en rekke psykiske vansker, som depresjon, angst, traumer og spiseforstyrrelser. I EFT jobber du med å hjelpe pasienten til å utforske, prosessere og endre på problematiske følelser. Antakelsen er at endring av problematiske følelser reduserer de psykiske vanskene som pasienten opplever. Behandlingen består av fire faser. I den første fasen er fokuset på den terapeutiske alliansen. Dette vil si at du gjennom empati, aksept og ubetinget aktelse for pasienten skaper en trygghet og et tydelig arbeidsfokus. I neste fase hjelper du pasienten med å aktivere problematiske følelser. Disse problematiske følelsene må pasienten kunne ha, forstå og uttrykke. I tredje fase er fokuset på å forandre fastlåste problematiske følelser gjennom å hjelpe pasienten med å få tilgang til adaptive følelser. Dette heter å endre følelser med følelser og er den viktigste endringsmekanismen i EFT. I fjerde fase er det fokus på å integrere og konsolidere forandringer. Store emosjonelle endringer skaper ofte ringvirkninger i pasientens liv, og det er trygt for pasienter om du bistår med en trygg relasjon i denne fasen.

Hva lærer jeg på denne utdanningen?

På denne utdanningen har vi fokus på tre utviklingsområder samtidig: personlig utvikling, teoretisk utvikling og teknikkutvikling. Disse tre utviklingsområdene henger tett sammen og vi veksler mellom disse gjennom hele utdanningen. I tillegg fokuserer vi på ulike problemområder, som depresjon, traume, angst og omfattende emosjonelle og relasjonelle vansker. Nedenfor beskriver vi læringsutbytte for ulike utviklingsområder og problemområder.

Personlig utvikling:

En sentral antakelsene i denne modellen er at det er en tett sammenheng mellom din personlige utvikling og din utvikling som terapeut. Vi ønsker derfor at du også skal lære modellen gjennom å erfare den i pasientstolen. Det betyr at du underveis i utdanningen jobber mye med dine egne emosjonelle utfordringer og vansker. Mange opplever dette som både personlig og faglig utviklende på følgende måter:

 • Du får en bedre forståelse for egne og andres emosjonelle reaksjoner.
 • Du forstår bedre din emosjonelle utvikling og historie.
 • Du opplever det som lettere å ha og benytte følelser.
 • Du bedrer dine empatiske grunnferdigheter.

Teoretisk utvikling:

EFT er en modell som baserer seg på flere teoretiske modeller. Disse er samlet under en neo-humanistisk forståelsesramme. Nedenfor finner du noen av de mest sentrale teoretiske antakelsene:

 • Humanistiske grunnantakelser; opplevelse, vekstbetingelser/-potensiale, vitenskapelighet, medmenneskelighet.
 • Emosjonelle vansker som årsak til psykiske lidelser.
 • Differensiering av emosjoner: primære, sekundære, adaptive og maladaptive emosjoner.
 • Emosjonelle skjema – bærere av din emosjonelle historie.
 • Endring av følelser med følelser.
 • Nyere nevro-affektiv kunnskap.
 • Tilknytning og identitet som separate og likestilte systemer.
 • Sammensatt emosjonell kasustikk.

Teknikker:

EFT er en terapeutisk fremgangsmåte som handler med om å gjøre enn om å prate. For mange terapeuter er dette uvant, og mye tid går med på å lære og trene på teknikker som fremmer produktive emosjonelle prosesser. Det er særlig fokus på følgende teknikker:

 • Hvordan fremme og benytte den terapeutiske alliansen.
 • Avansert og presis empati som fremmer emosjonelle prosesser.
 • Evokative teknikker i arbeid med selvkritikk.
 • Evokative teknikker i arbeid med vonde og vanskelige relasjoner.
 • Teknikker for å jobbe med emosjonell selvavbrytelse.
 • Teknikker for å øke pasientens kontakt med følelser.
 • Empatisk og hjelpsom kasusforståelse.

Problemområder:

EFT er en transdiagnostisk modell. Det betyr at man i denne modellen antar at ulike psykiske lidelser har underliggende emosjonelle årsaker. For eksempel tenker man seg at både angst og depresjon kan handle om at man strever med følelser av destruktiv skam. Denne skammen kan skyldes erfaringer med å ha bli ydmyket eller mobbet. Under utdanningen fokuserer vi på hvordan ulike emosjonelle prosesser kan lede til en rekke problemområder:

 • Depresjon
 • Angst
 • Komplekse traumer
 • Panikklidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Rusproblematikk
 • Personlighetsproblematikk


EFT veiledning

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. EFT-ferdigheter dreier seg om at terapeuten må fininnstille sin empati, tilstedeværelse og sin evne til å fange opp og sette ord på terapeutens emosjonelle prosesser. Veiledning i EFT er å finne viktige øyeblikk i terapien hvor en får direkte tilbakemelding på klientens prosess og terapeutens valg.

Veiledningen gis av Dr. Leslie Greenberg, hans kollegaer eller godkjente norske fasilitatorer. For å få godkjent veiledningen som EFT-veiledning må den utføres av kompetente EFT-veiledere som er godkjente av NIEFT, ISEFT eller andre EFT-institutter. Du finner en oversikt over nordiske psykologer her.

I hovedsak vil veiledningen fra Greenberg og hans kanadiske kollegaer foregå over Skype. Alle veiledninger er videobaserte, som vil si at du må ha videopptak av terapi. Dersom terapien ikke foregår på engelsk må den transkriberes eller tekstes på engelsk.

Godkjente EFT-veiledere:

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no

Jan Reidar Stiegler (Bergen) - stiegler@ipr.no

Didrik Hummelsund (Bergen) - hummelsund@ipr.no

Thomas Nordhagen (Oslo) - thomas@psykologia.no

Sigrid Skeide (Oslo) - skeide@ipr.no

Mona Duckert (Oslo) - md@interaction.no