Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no copy 2

1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi for terapeuter

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi tilbyr nå en 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi for alle typer terapeuter.

Informasjon om datoer og påmelding her

Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Grunntanken er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Videreutdanningen gir en opplæring i avansert empatisk kommunikasjon, emosjonelt aktiverende intervensjoner og fremming av sunne emosjonelle ressurser. Opplæringen veksler mellom tre ulike pedagogiske format; teoretisk presentasjon, praktisering av ferdigheter/intervensjoner, og å studere videomateriale.

1. samling (Introduksjon), 4 dager - Teori og forskning som ligger til grunn for EFT (humanistiske idealer, emosjonsteori, forskningstradisjonen i EFT og postulerte endringsmekanismer) - Teoretisk og praktisk opplæring i spesifikke intervensjoner (stolarbeid i behandling av emosjonelle vansker; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold) - Videodemonstrasjoner

2. samling (Allianse, Empati og Terapeutisk tilstedeværelse), 4 dager - på denne samlingen vil det være fokus på de betingelsene som er nødvendige forutsetninger for emosjonelle endringsprosesser. Deltakeren vil lære mer om betydningen av alliansen i EFT og hvordan denne kan bygges gjennom bruk av empati, klargjøring av et felles mål og enighet om metode. I tillegg skal deltakeren få en innføring i kartlegging av klientens emosjonelle sår og emosjonelle stil og hvordan disse kan være med å informere terapeuten om målsetting og metode. Det er et mål at deltakeren skal kunne differensiere mellom ulike former for empati, forstå de grunnleggende Rogerianske betingelsene, og kunne kartlegge emosjonelle sår og emosjonell stil hos klienten. I tillegg vil det være repetisjon og fordypning i praktisering av selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold

3. samling (Kasusformulering og fokusering), 4 dager - På denne samlingen er hovedfokuset på at deltakeren skal kunne forstå, identifisere og endre emosjonelle kjerneskjema knyttet til temaene identitet og tilknytning. Dette innebærer at deltakeren får en fordypning i de emosjonelle prosessene i intervensjonene selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold. I tillegg vil deltakeren bli introdusert for terapeutisk arbeid knyttet til markørene uklar sansning, selvavbrytelse, angstsplitt og lindring av selvet. OBS: Omformulere det som presenteres som karakterologiske problem til prosesser.

Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.


Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.


Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Egenerfaring
Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper på maks 6 personer. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Informasjon om EFT veiledning

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. EFT-ferdigheter dreier seg om at terapeuten må fininnstille sin empati, tilstedeværelse og sin evne til å fange opp og sette ord på pasientens emosjonelle prosesser. Veiledning i EFT er å finne viktige øyeblikk i terapien hvor en får direkte tilbakemelding på klientens prosess og terapeutens valg.

All veiledning er videobasert, som vil si at du må ha videopptak av terapi. Oversikt over priser finner du her.

Informasjon til veiledningsgrupper med lang reisevei

For å gjøre veiledningen mer tilgjengelig for kursdeltakere som bor langt unna Oslo og Bergen har NIEFT laget en ordning der vi tilbyr at enten NIEFT eller en NIEFT-godkjent veileder selv dekker veileders reise (og evt. opphold), for å holde heldags gruppeveiledning lokalt, der deltakerne holder til. Forutsetningene for at dette tilbudet skal utløses er:

  1. At kandidatene som søker veiledning bor lenger unna Oslo eller Bergen enn det som er overkommelig å gjennomføre på en dagstur (uten å måtte ta fly og/eller bo på hotell).
  2. At de allerede har dannet en veiledningsgruppe på minst 4 personer.
  3. At de har funnet/avtalt et egnet og tilgjengelig møtested for veiledningen.
  4. At de har anledning til å gjennomføre en full veiledningsdag (8x45min).

Vi anbefaler deltakere som bor langt unna Oslo eller Bergen å bruke facebooksiden «Utdannet ved Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi» for å finne andre veiledningskandidater i sin landsdel som man evt. kan gå sammen med for å lege veiledningsgrupper. Når dere har dannet grupper og funnet/blitt enige om et egnet sted kan dere enten kontakte den NIEFT-godkjente veilederen direkte, eller kontakte kursavdelingen hos NIEFT som vil kunne være behjelpelig med å fordele oppdraget. Dersom pågangen i en gitt periode blir svært stor kan det påløpe noe ventetid før en NIEFT godkjent veileder er tilgjengelig.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Grundig og forståelig innføring i EFT som metode. Kursholdere opplevdes kunnskapsrike og fleksible i sin fremstilling av teori, og kunne vise frem i praksis hvordan modellen kan anvendes i praksis. Det ble en trygg atmosfære som gjorde det lettere å by på seg selv i rollespill, både som pasient og terapeut».


«Selv uten bakgrunn som klinisk psykolog opplever jeg IPR sitt kurs som tilgjengelig og svært nyttig. Det er god blanding av praktiske øvelser og gode leksjoner. Kurset har gitt meg tryggheten jeg trengte for å bruke emosjonsfokuserte metoder i praksis».

«Videreutdanningen god faglig innføring, samtidig som det er praksisnært og gir gode forutsetninger for å kunne bruke det i videre arbeid
».