Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i samarbeid med Helse Vest

Informasjon om Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon

ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR)


OBS!

Det er nye rutiner for hvor henvisninger skal sendes fra 15.01.20. Henvisninger skal ikke lengre sendes til Institutt for psykologisk rådgivning direkte, men til helseforetaket hvor de blir vurdert og så sendt videre til IPR etter vår kapasitet. Korrekte postadresser og HER-id nr er spesifisert nedenfor:


For pasienter i Helse Fonna sitt opptaksområde ber vi om at henvisningen sendes til:

Haugaland DPS Postboks 2052,

5504 Haugesund

Henvisningene bes merket med : «Arbeid og Helse»


Elektronisk innsending:

Psykisk helsevern for voksne, Haugaland DPS, Haugesund (inkl.OCD) (Her- id:113024)


For pasienter i Helse Bergen sitt opptaksområde ber vi om at henvisningen sendes til:

Helse Bergen HF,

v/ Dokumentasjonsavdelingen, Postboks 1400, 5021 BERGEN

Henvisningene bes merket med : «Arbeid og Helse-IPR»


Elektronisk innsending:

Psykisk helsevern for voksne, Psykosomatisk tjeneste (Her-id: 148843)


Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i psykisk helsevern

Hvem passer dette tilbudet for?
Personer med moderat angst eller depresjon, som har et funksjonstap i forhold til deltakelse i arbeidsliv eller utdanning.

Tilbudet passer ikke for personer som har alvorlig psykiatrisk problematikk som aktiv suicidproblematikk, psykose eller rusproblematikk. Det passer ikke for pasienter som trenger behandling over lengre tid, eller innleggelse.

Henvisning til oss skjer via fastlegen

Henvisningen må inneholde følgende:

1) Overskrift på henvisningen: Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon

Helse Fonna: merkes med "Arbeid og helse"

Helse Bergen merkes med "Arbeid og helse- IPR"

2) Pasientens fødselsnummer, adresse og telefonnummer

3) Beskrivelse av pasientens psykiske helseplager og funksjonstap. Pasienter med rus, aktiv suicidproblematikk og psykose skal ikke henvises.

4) Kort beskrivelse av pasientens arbeidsforhold og sykmeldingshistorikk

5) Vurdering av behovet for arbeidsrettet behandling og forventet utbytte innen 18 uker.  De pasienter som på bakgrunn av henvisningen vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i Arbeidsrettet behandling blir kalt inn til en utredningssamtale der det blir kartlagt i forhold til om dette er et egnet tilbud for den enkelte.

Hvor finnes tilbudet?

Bergen sentrum: Christian Michelsens gate 4

Kokstad: Kokstadveien 9

 Haugesund sentrum: Møllerveien 22 og Smedasundet 98

Leirvik: Sæ 21


Tilbudets innhold

Pasientene mottar korttids poliklinisk individualterapi, normalt i løpet av 18 uker. Målsetningen er bedre psykisk helse og tilbakeføring til arbeid eller utdanning.

Behandlerne er psykologer, psykologspesialister og fysioterapeuter med utdanning/spesialitet i psykomotorisk fysioterapi.


Pris og avbestilling

 Behandlingen er dekket av det offentlige, men pasientene betaler en egenandel på NOK 375,- pr time inntil frikortgrensen er nådd, og ved avbestilling senere enn 24 timer før oppsatt time.

Kontakt oss for spørsmål

Telefontiden vår er hverdager 08:30-11:30 og 13:30-15:30.

Telefon: 55 31 74 25

Du kan finne mer informasjon om tilbudet på Helse Vest sin nettside:  Helse Vest


Overgang fra Raskere Tilbake til Arbeidsrettet Behandling

Institutt for psykologisk rådgivning har fra 01.01.18 inngått avtale med Helse Vest om leveranse innenfor tiltaket arbeidsrettet behandling for angst og depresjon innen psykisk helsevern.

Dette tilbudet kommer inn i stedet for tilbudet Raskere tilbake - lettere psykiske lidelser som vi tidligere har hatt ved Institutt for psykologisk rådgivning på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet.

Mye er likt ved de to tilbudene, men det er også en del endringer knyttet til målgruppe, henvisning og behandlingsopplegg. Henvisningen skjer direkte via fastlegen.

Fortsatt er dette et korttidsterapeutisk opplegg med målsettingen å bidra til bedret livskvalitet og økt deltagelse i arbeidslivet. 

Målgruppen er endret ved at pasienten nå må ha rett til nødvendig helsehjelp for å få tilbudet. Videre er nå også personer uten arbeidsforhold, men der behandlingen kan hjelpe disse inn i dette, inkludert. Videre er nå tilbakeføring/oppstart til et utdanningsforløp likestilt med tilbakeføring/oppstart til et arbeid.

Arbeidsrettet terapi – for deg som vil vite mer

De fleste klienter psykologer treffer i terapirommet, har en jobb de kommer fra- eller skal gå tilbake til etter konsultasjonen. I arbeidsrettet terapi er fokuset på relasjonen mellom mennesker og arbeidsliv med tanke på hva som fremmer mestring, arbeidsglede og motivasjon, hva som fremmer et godt arbeidsmiljø, hvordan redusere stress, belastninger og skader og hvilke egenskaper som matcher ulike yrker. Arbeidet er en stor del av de fleste menneskers liv og det å ha kunnskap om forhold på arbeidsplassen mener vi bør være en del av psykologers fagområde. 

Lang erfaring

Basert på vår mangeårige erfaring fra tiltaket Raskere tilbake lettere psykiske lidelser og Raskere tilbake sammensatte lidelser, har vi sett at mange personer med psykiske lidelser har behov for tidlig intervensjon, kartlegging og avklaring, tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak for integrering i arbeidslivet, som er i tråd med forskningen innen dette området. Tilrettelegging av arbeidstid er også et viktig tiltak når det gjelder tilbakeføring til arbeid etter sykemeldinger, for eksempel ved gradvis opptrapping til arbeid. Slik får man en myk overgang og man kan trene på det man jobber med i terapien mens man er på jobb. Psykologisk behandling rettet mot kun symptomlette av de psykiske plagene, fører ikke nødvendigvis til at en kommer raskere tilbake i arbeid. For å både behandle psykiske lidelser, men også redusere sykefravær, må behandlingen ha et arbeidsfokus i tillegg til et fokus på symptomlette. Kognitiv terapi med arbeidsfokus (W-CBT) er én slik metode som sammenlignet med ordinær kognitiv terapi (CBT), korter ned antall dager med sykemelding/fravær fra jobben betraktelig. Vi jobber også med tilbakeføring til arbeid ved hjelp av emosjonsfokusert terapi (EFT) eller andre aktuelle og godt dokumenterte terapiformer.

Psykiske lidelser kan ramme oss alle

I løpet av et år vil 1/3 av befolkingen oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse, mens cirka halvparten vil rammes av en slik lidelse i løpet av livet. Det er god dokumentasjon på at sykefravær er høyere blant personer med psykiske lidelser enn i resten av befolkningen og denne gruppen representerer flere tapte årsverk enn noen annen diagnosegruppe. Mest utbredt er de mildere psykiske lidelsene som angst og depresjon og disse vil ramme rundt en fjerdedel av befolkningen i løpet av livet. At mennesker kommer tilbake i arbeid er samfunnsøkonomisk viktig, men også viktig for individet.

Årsaker til at man ikke kan være i arbeid

Kjente viktige faktorer for å trives på jobben, er blant annet et balansert samspill mellom krav, kontroll og støtte eller anerkjennelse på jobben. Vi baserer den arbeidsrettede terapien på hva klienten selv opplever som problematisk ved det å være i arbeid. Dersom det er arbeidet i seg selv, måten en jobber på eller personer på jobben som bidrar til å gi psykiske lidelser, kan vi hjelpe med å tilrettelegge. Ofte er det privatlivet eller andre faktorer som fører til at det blir vanskelig å stå i arbeid. Noen blir engstelig og depressive av å strekke seg langt over tid uten å lytte til kroppens signaler. Mange har opplevd overgrep, traumer eller ekstra belastende livssituasjoner uten helt å ha tatt hensyn til dette i etterkant, eller uten helt å ta inn over seg hvor stor betydning dette har hatt for deres psykiske helse. Å gruble, bekymre seg og fokusere på alt annet enn her-og-nå, samt det å ta lite hensyn til egne følelsesmessige behov er svært vanlige og viktige årsak til at mange utvikler angst, depresjon, søvnvansker og utmattelsessymptomer - som gjør det vanskelig å være i arbeid.

I en spørreundersøkelse vi har utført blant dem vi har hatt i behandling i tiltaket Raskere tilbake lettere psykiske lidelser, opplever 8 av 10 (basert på over 239 svar) at behandlingen de har mottatt her har hjulpet mye eller svært mye i forhold til deres problemer.

Velkommen til oss! Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Arbeidsrettet behandling