Ipr Portrett Web Kristn Nijs

Kristin Nijs

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har bred erfaring innen stressrelatert problematikk som angst, depresjon, muskel- og skjelettplager, livskriser og traume.

Bestill time

Jeg har en helhetlig forståelse av hvordan sammenhenger mellom tanker, følelse og kropp påvirker selvrefleksjon, selvutfoldelse og livskvalitet.

Min kompetanse er innenfor ulike erfaringsbaserte tilnærminger som tilrettelegger for oppdagelser og innsikt i egne ressurser som kan gi opplevelse av indre sammenheng og økt mestring.
Jeg bruker også EMDR; en psykoterapeutisk tilnærming, hvor hensikten er å redusere ubehag knyttet til reaksjoner på traumatiske opplevelser.

Jeg kommer fra Holland. Stort sett har jeg bodd mitt voksne liv i Bergen, og tok psykologi embedseksamen i 1997 ved universitetet i Bergen. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Jeg er særlig interessert i samspillet mellom kropp og sinn, altså hvordan psyken også kan avspeile seg i kroppen vår. Gjennom mitt virke som terapeut, og egen erfaring, har jeg blitt oppmerksom på hvordan tidligere og nåtidige overveldende psykisk overbelastninger kan medføre stressrelatert problematikk som nakke/skuldersmerter, hodepine, svimmelhet og muskel- og skjelettplager. Disse kroppslige symptomene kan forstås som angst og /eller depressive plager.

Med denne nysgjerrigheten på samspillet kropp og sinn, søker jeg som terapeut erfaringsbaserte teknikker til selvforståelse, som i likhet med emosjonsfokusert terapi betoner følelsenes betydning. Det er ikke alltid lett å få tilgang til følelsene og forstå egne følelsesmessige reaksjoner, særlig ikke når man strever etter å holde tritt med livets krav og holde «masken»!

Terapi handler for meg om et tillitsfullt samarbeid mellom klient og terapeut, med romslighet til å utforske hvordan en fungerer og fremstår, mer eller mindre hensiktsmessig, med utgangspunkt i sine livserfaring, i forhold til sine omgivelser og i betydningsfulle nære forhold i livet.

Jeg kan tilby terapi på norsk, engelsk og nederlandsk.

Å forstå sammenhengen i sine erfaringer gir opplevelse av indre sammenheng, økt livsmestring og vekst!

Velkommen!